Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

01A
01B
02 Ziekte.
Forfaitaire uitkeringen, schadeloosstellingen, combinaties daarvan, afhankelijkheidsverzekering.
03 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel.
Alle schade toegebracht aan:
motorrijtuigen, voertuigen zonder motor.
07 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen.
Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.
08 Brand en natuurevenementen.
Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door:
brand, ontploffing, storm, natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst, kernenergie,aardverzakking.
09 Andere schade aan goederen
Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.
10A
10B
13 Algemene B.A.
Alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.
15 Borgtocht.
directe borgtocht, indirecte borgtocht.
16 Diverse geldelijke verliezen.
risico van gebrek aan werk, (algemeen) tekort aan ontvangsten, slecht weer, winstderving, doorlopende hoge algemene kosten, onvoorziene bedrijfsuitgaven, verlies van verkoopwaarde, huur- of inkomstenderving, andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde, niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen, overige geldelijke verliezen.
17 Rechtsbijstand.
18 Hulpverlening.
hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden, hulpverlening onder andere omstandigheden
Groep van activiteiten “leven”
21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
22 Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
24 De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
25 Tontineverrichtingen
26 Kapitalisatieverrichtingen
27 Beheer van collectieve pensioenfondsen.
28 De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”.
29 De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.